Members

Kyoto University

Staff

Ph.D. Students

Master’s Students

 • Jin Wentao
 • Naito Masahiro
 • Maito Yakahashi
 • Ke Zhihan
 • Li Runsen
 • Kazuya Suzuki
 • Kenta Kihara
 • Zhu Yihua
 • Momose Oyama
 • Ryoma Hashimoto
 • Ruochen Dong
 • Shunnosuke Chinen
 • Takumi Hamada

Undergrad Students

 • Tianchu Liu
 • Kenta Higashitani
 • Yusuke Takase
 • Taiki Okumura
 • Koya Sakamoto